قرارداد طراحی گرافیک – لوگو

قرارداد طراحی لوگو ( استویو طراحی و برنامه نویسی پلاتین )

طرفین قرارداد

اين قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . . . . فی مابين . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و . . . . . . . . . . . . . . . . .  که از این پس در این قرارداد مجری نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

  1. ۱. مشخصات نمایندگان طرفین

مشخصات مجری

نام نماینده : . . . . . . . . . . . . . . . .           سمت : . . . . . . . . . . . . . . . .         تلفن همراه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مشخصات کارفرما

نام نماینده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .          سمت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تلفن ثابت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تلفن همراه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       آدرس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  1. ۲. موضوع قرارداد
 

 

 

  1. ۳. مبلغ حق الزحمه قرارداد

هزینه طراحی لوگو با مشخصات ذکر شده در بند (۲) در یک زبان، مبلغ. . . . . . . . . . . . . ریال میباشد .

  1. ۴. مدت قرارداد

مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت . . . . . روز کاری می باشد.

زمان بررسى و اظهار نظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت . . . . . .  روز کاری می باشد.

مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر . . . . روز کاری می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.

طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.

  1. ۵. شرایط پرداخت

۵۰% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقداً بعنوان پیش پرداخت به مجری پرداخت میگردد.

۵۰% از مبلغ کل قرارداد پس از اتمام طراحی به مجری پرداخت میگردد.

  1. ۶. تعهدات مجری

– مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

– مجری متعهد میگردد حداکثر تا . . . . .  اتود را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچيک از طرح ها، مجددا ظرف مدت ۷ روز کاری یک اتود دیگر طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تایید مرحله ثانویه طراحی شده، مبلغ پیش پرداخت که معادل ۵۰% از مبلغ کل قرارداد میباشد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان قرارداد تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.

  1. ۷. تعهدات کارفرما

– کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند ۴ بر عهده نخواهد داشت.

– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه ، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

– چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تأیید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

– کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند ۵ (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

– پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل نهایی از طرح تایید شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

 

 

** امید است این قرارداد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد **

 

این قرارداد در ۷ بند و دو نسخه در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . به تأیید و امضای نمایندگان کارفرما و مجری رسید و اعتبار آن از تاریخ عقد قرارداد به مدت ۳۰ روز میباشد.

 

امضای کارفرما                                                                   امضای شاهد                                                               امضای مجری