۲۸

شهریور

ساخت فایل composer.json

این مقاله ،به ادامه مقاله ی قبلی ، که  composer را معرفی می کرد ، پرداخته است. پروژه‌های php که در آن‌ها از پَکِیج مَنِجر کامپوزر استفاده می‌شود ، دارای فایلی به نام composer.json در روت پروژه هستند که حاوی دیتایی در قالب فرمت جیسون می باشد که مشخص می کند ابزار کامپوزر از چه تنظیماتی می‌باید […]