: راهنما
. جهت تولید کیو آر کد خود فیلد های سمت راست رو پر کنید
. محتوا : لینک یا متن مورد نظر خود را وارد کنید
. طول / عرض : اندازه موردنظر خود را وارد کنید
. نام فایل دانلودی : نام فایل کیو آر کد خود را وارد کنید
. رنگ پس زمنیه : رنگ پس زمینه کیو آر کد را وارد کنید
. رنگ بیت : رنگ بیت کیو آر کد را وارد کنید
. دکمه تولید : ایجاد کیو آر کد خود
دکمه تازه سازی : تازه سازی کیو آر کد جهت ایجاد کیو آر کد جدید
پس از ایجاد کیو آر کد خود می‌توانید با دکمه دانلود کیو آر کد خود را دریافت کنید ( نام فایل دانلودی
( را در سمت راست مشخص نمایید
طول عرض
پس زمینه
رنگ بیت