الگوریتم LZW

۱۲

مرداد

الگوریتم LZW

  Lempel–Ziv–Welch (LZW) الگوریتم‌های فشرده سازی زیادی وجود دارد که از یک واژه نامه استفاده می‌کنند، این واژه نامه برای رمزگذار و رمزگشا شناخته شده‌است و در طی عمل رمزگذاری و رمزگشایی تولید می‌شود. بیشتر این الگوریتم‌ها روی الگوریتم LZ بنا شده‌است. الگوریتم LZ توسط […]