شرکت ناجی خاک آذربایجان تولید کننده انواع کود کامل ارگانومیکس (ارگانیک ) که دارای گواهی های ثبت اختراع و انواع توصیه نامه ها از تمامی ارگان های مربط با علوم کشاورزی و منابع طبیعی است

اطلاعات پروژه