روش های بازاریابی

۱۱

تیر

بازاریابی و روش های آن

بازاریابی و روش های آن اصول بازرگانی رسمی که ابتدا از ایالات آمریکا شروع گردیده است ,  ابتدا در آغاز قرن بیستم در چند دانشگاه ایالات متحده به نام درس بازرگانی بصورت جداگانه‌اتدریس می‌شد. این‌گونه دریافت می‌شود که به عنوان […]