۱۵

اردیبهشت

چند پردازشی در پایتون (multiprocessing)

چند پردازشی در برنامه چیست؟ در معماری چند پردازشی، به جای استفاده از یک CPU برای انجام محاسبات و کارها، از چندین CPU به صورت موازی و همزمان استفاده می کنیم. پیاده سازی و اجرای سیستم های چند پردازشی، مسائل […]